Viestinnän strategia ja suunnittelu, Yleinen

Vastuullisuusviestintä luo kilpailuetua

Vastuullisuusviestintä on investointi, joka vahvistaa yrityksen brändiä sekä houkuttelee uusia asiakkaita ja sijoittajia. Viestinnän teot ja kanavat ovat tuttuja, mutta näkökulmat ja sisällöt erityisen painavia.

Nykyisessä yhteiskunnassa ja liiketoimintaympäristössä ei käytännössä ole sellaista nurkkaa, johon vastuullisuuskysymykset eivät ulottuisi. Tieto, jolla ei ennen ollut kaupallista tai markkinointiarvoa, alkaakin olla organisaatioille taloudellisesti hyödyllistä – ainakin, jos strateginen vastuullisuusviestintä on osattu valjastaa käyttöön.

Euroopan unionin vastuullisuusraportointidirektiivi CSRD on suunniteltu edistämään liiketoiminnan kestävyyttä sekä lisäämään toiminnan avoimuutta ja läpinäkyvyyttä. Yhtenäiset raportointistandardit parantavat yritysten keskinäistä vertailukelpoisuutta. Vaikka CSRD:n varsinainen soveltamisala ei toistaiseksi koske pienempiä yrityksiä, arvoketjunsa kautta myös jokainen pk-yritys on sen vaikutuspiirissä.

Mitä on onnistunut vastuullisuusviestintä?

Onnistunut vastuullisuusviestintä voi luoda yritykselle kilpailuetua monella eri tavalla:

  • Vastuullisuusviestinnän avulla yritys voi rakentaa positiivista mainetta.
  • Asiakasuskollisuus saattaa parantua, sillä yhä useammat kuluttajat ja yritykset tekevät ostopäätöksiä vastuullisuuden perusteella. Kun yritys viestii vastuullisuudestaan avoimesti ja rehellisesti, se voi sekä sitouttaa nykyisiä asiakkaitaan että houkutella uusia.
  • Monet sijoittajat arvioivat yrityksiä vastuullisuuskriteerien perusteella ja hankkivat sitä varten tietoa yrityksen omasta vastuullisuusviestinnästä ja -raportoinnista.
  • Vastuullisuus yhdistyy vahvasti merkityksellisyyteen, joka on etenkin millenniaalisukupolvelle ja sitä nuoremmille tärkeimpiä vaikuttavia tekijöitä esimerkiksi työpaikan valinnassa.

Ensiarvoisen tärkeää on, että kaikki vastuullisuusviestintä perustuu aitoihin tekoihin. Pelkkä viestintä ilman konkreettisia toimenpiteitä ei luo sen paremmin kilpailuetua kuin uskottavuuttakaan. Myös EU työstää parhaillaan tiukempaa sääntelyä, jonka on tarkoitus varmistaa, että kaikki yritysten väitteet ympäristövaikutuksista ja kestävyydestä voidaan jatkossa tarkastaa luotettavista lähteistä. Pelkällä vastuullisuusraportoinnilla ei kuitenkaan ole vaikutuksia ilman viestintää.

Näin pk-yritys pääsee alkuun vastuullisuusviestinnässä

  1. ESG-strategia ja tavoitteet. Yrityksen ESG-valmiuksien kehittäminen kannattaa aloittaa realistisesta tilannekuvasta. Mitkä vastuullisuuskysymykset ovat olennaisimpia yrityksen liiketoiminnan kannalta? Millaista vastuullisuustyötä yrityksessä on jo tehty? Mitkä ovat yrityksen oman liiketoiminnan tai arvoketjun pääasialliset tai potentiaaliset haitalliset vaikutukset, ja miten niihin on varauduttu? Tunnista omasta arvoketjustasi CSRD:n soveltamisalaan kuuluvat toimijat ja pohdi, mitä tietoja ne voivat pyytää oman yrityksesi toiminnan vastuullisuudesta.
  2. Vastuullisuuden sanoittaminen. Alkukartoituksessa määritellyt asiat kannattaa koostaa yhteen selkeäksi kuvaukseksi, joka on helppo lisätä esimerkiksi yrityksen verkkosivuille. Sisältöön voi kuulua esimerkiksi lyhyt kuvaus yrityksen liiketoimintamallista, strategiasta ja arvoista, vastuullisuuteen liittyvien sertifikaattien, standardien ja politiikan kuvaus sekä lähitulevaisuuden vastuullisuustavoitteet ja varautuminen erilaisiin kestävyysriskeihin. Vastuullisuuslupaus on toimiva keino tiivistää yrityksen merkittävin vastuullisuustyö muutamaan virkkeeseen.
  3. Osallistaminen. Aktiivisella viestinnällä ja dialogilla yritys voi saada tärkeää tietoa asiakkaidensa ja sidosryhmiensä odotuksista sekä pystyä vastaamaan niihin. Henkilöstö on usein oman työnsä paras asiantuntija ja valmis kertomaan, miten toimintatapoja voisi kehittää.
  4. Vastuullisuusviestintä asiakkaille ja sidosryhmille. Kerro avoimesti yrityksen vastuullisuustoimista ainakin somekanavissa ja verkkosivuilla. Suurta yleisöä kiinnostavista avauksista kannattaa aina tiedottaa mediaa. Myös sijoittajat arvioivat yrityksiä koko ajan enemmän vastuullisuuskriteerien perusteella, joten heille kannattaa viestiä yrityksen ESG-strategiasta ja toimenpiteistä. Osoita konkreettisesti, miten vastuullisuus vaikuttaa yrityksen pitkän aikavälin menestykseen.
  5. Mittarit ja kehittäminen. Vastuullisuus eletään todeksi yrityksen arjen prosesseissa ja käytännöissä, joista kannattaa kertoa avoimesti. Selkeät kehityskohteet ja rehellinen halu kehittyä tekevät vaikutuksen. Raportointia ja vastuullisuusviestintää helpottavat selkeät mittarit, joihin edistymistä peilataan.

Kuulostaako työläältä? Olemme tehneet yritysten elämästä parempaa muotoilemalla vastuullisuusviestinnän aloituspaketit kolmeen erikokoiseen toteutukseen. Alkuun voit päästä alle kahdella tuhannella eurolla. Ota yhteyttä, niin jutellaan tarkemmin!

P.S. Pyrimme elämään kuten opetamme – voit siis tutustua yhden pk-yrityksen esimerkkiin lukemalla lisää Kumppanian omasta vastuullisuustyöstä.

Arkistot

Uutiskirje

Kerromme kavereille, miten viestintä tekee elämästä parempaa.