Sisällöntuotanto ja julkaisut, Valmennukset ja koulutukset, Viestinnän strategia ja suunnittelu

Vastuullisuus osaksi strategiaa ja viestintää – viisi vinkkiä yrityksen vastuullisuustyöhön

Vastuullisuuden tuominen osaksi strategiaa ja organisaation arkea on mahdollista huolellisen suunnittelun ja pitkäjänteisen viestinnän avulla. Osallistaminen kannattaa, sillä sen myötä myös henkilöstö sitoutuu uuden strategian toteuttamiseen ja vastuullisuus siirtyy sanoista käytännön tekoihin kuin itsestään. 

Näillä viidellä vinkillä vastuullisuus on mahdollista ujuttaa osaksi niin strategiaa kuin viestintää, helposti ja osallistavasti:

1. Uskalla tehdä valintoja

Strategian luominen vaatii aina priorisointia ja valintoja. Yritys voi kuitenkin tehdä vain rajallisen määrän päätöksiä – yksin emme pysty tekemään kaikkea. Onkin tärkeää tehdä oikeita valintoja: myös jonkin asian huomiotta jättäminen on valinta, jolla voi olla kauaskantoiset vaikutukset. Päätöksen tukena kannattaa hyödyntää niin asiakastutkimuksia, henkilöstökyselyitä kuin ammattilaisten apua: millaiset arvot eri sidosryhmillä on ja miten muut alalla toimivat ovat huomioineet vastuullisuuden toiminnassaan? 

Parhaimmillaan vastuullisuuden luoma arvo näkyy yritykselle kilpailuetuna, joten oikeiden valintojen tekeminen on elintärkeää.

Parhaimmillaan vastuullisuuden luoma arvo näkyy yritykselle kilpailuetuna, joten oikeiden valintojen tekeminen on elintärkeää. Aina se ei kuitenkaan ole helppoa. Jotta vastuullisuus saadaan tuotua osaksi strategiaa, tulee organisaation vision, mission ja arvojen olla yhdenmukaiset vastuullisuustavoitteiden kanssa. Jos arvot ovat ristiriidassa keskenään, oikeiden päätösten tekeminen on mahdotonta. 

2. Valitse muutama keskeinen tavoite

Vastuullisuus on osa-alue, jossa riittää aina kehitettävää. Kerralla ei kannata haukata liian suurta palaa, sillä liian monen yhtäaikaisen uudistuksen jalkauttaminen on vaikeampaa kuin muutaman tarkkaan harkitun. Strategia luodaan aina tietylle ajanjaksolle, joten myös vastuullisuusteot on hyvä aikatauluttaa niin, ettei kaikkea yritetä tehdä kovin lyhyellä aikajänteellä. Tavoitteiden tulee olla selkeitä, ja niissä tulee huomioida organisaation kyky omaksua uutta – uusille toimintatavoille tulee varata aikaa myös henkilöstön resursseihin.  

Usein organisaatioissa keskitytään ensisijaisesti ympäristövastuuseen, jolloin taloudellinen ja sosiaalinen vastuu jäävät paitsioon. Keskeisimpiä tavoitteita valitessa tulisikin kiinnittää huomiota siihen, että kaikki vastuullisuuden osa-alueet on huomioitu jollakin tasolla. Tavoitteet voivat olla pieniäkin, kunhan ne asetetaan, niihin sitoudutaan ja niiden toteutumista seurataan.

3. Tee taustatutkimusta ja osallista

Moni organisaatio toimii varsin vastuullisesti, vaikka ei olisi kiinnittänyt asiaan sen suuremmin huomiota. Siksi onkin tärkeää tunnistaa, mikä vastuullisuuden näkökulmasta on hyvin. Sen jälkeen on helpompi tunnistaa epäkohdat ja asettaa tavoitteet jatkoa varten. Jotta epäkohdista saadaan mahdollisimman realistinen kuva, organisaatiossa kannattaa tehdä taustatutkimusta, johon osallistetaan työntekijöitä arvoketjun eri vaiheista – asiakasrajapinnasta johtoportaaseen.  

Moni organisaatio toimii varsin vastuullisesti, vaikka ei olisi kiinnittänyt asiaan sen suuremmin huomiota.

Esimerkiksi sosiaalisen vastuun huomioiminen strategiassa on vaikeaa, ellei ole selkeää käsitystä siitä, miten hyvin työntekijät kokevat sosiaalisen vastuun toteutuvan. Myös asiakkaiden näkemystä kannattaa kysyä. Yritykset ajattelevat usein, että he tuntevat kyllä asiakkaidensa arvomaailman ja toiveet, mutta todellisuudessa sidosryhmät saattavatkin odottaa yritykseltä jotain aivan muuta. Lisäksi on hyvä seurata oman toimialan kehitystä ja sitä, miten kilpailijat huomioivat vastuullisuuden strategiassaan.

4. Viesti avoimesti ja monikanavaisesti

Vastuullisuutta ei kannata piilottaa! Kun vastuullisuus halutaan tuoda osaksi organisaation strategiaa, tulee organisaation jäseniä tiedottaa asiasta mahdollisimman laajasti. Näin heitä on mahdollista osallistaa ja uuden strategian jalkauttaminen on helpompaa. Vastuullisuusviestinnän ei tule rajoittua kerran vuodessa julkaistavaan vastuullisuusraporttiin, vaan vastuullisista teoista kannattaa viestiä säännöllisesti, aina kun se on ajankohtaista – niin ulos kuin sisään päin. 

Vastuullisuutta ei kannata piilottaa!

Vastuullisuusviestinnän keskeisimpiä tavoitteita on olla todenmukaista ja läpinäkyvää. Siksi vastuullisuudesta kannattaa viestiä mahdollisimman monikanavaisesti. Viesti ei mene perille, jos vastuullisuudesta kerrotaan vain kerran vuodessa julkaistavassa raportissa, joka löytyy yrityksen verkkosivujen syvimmästä peränurkasta. Jos mahdollista, viestinnän kannattaa olla vuorovaikutteista. 

5. Mittaa ja arvioi tuloksia

Jotta voidaan varmistua siitä, että todella ollaan menossa kohti asetettuja tavoitteita, strategiassa määriteltyjen vastuullisuustekojen toteutumista tulee seurata. Oikeanlaisten mittareiden avulla seuranta on helppoa ja tulokset tukevat yrityksen muuta viestintää ja markkinointia. Vastuullisuustavoitteiden toteutumisesta voidaan myös palkita henkilöstöä, kuten muidenkin strategisten painopisteiden onnistuneesta toteutuksesta. 

Mitattujen tulosten pohjalta kannattaa arvioida, onko vastuullisuudessa menty aidosti eteenpäin. Mikäli asetetut tavoitteet on saavutettu helposti, voidaan asettaa uusia, entistä kunnianhimoisempia tavoitteita. Jos tavoitteisiin ei ole päästy, on hyvä pysähtyä tarkastelemaan, miksi niin on käynyt, ja pyrkiä ratkaisemaan mahdolliset vastuullisuuskehitystä rajoittavat tai estävät haasteet. 

Haluatko kuulla lisää? Ota yhteyttä, niin autamme yritystänne vastuullisuusviestinnässä! 

Arkistot

Uutiskirje

Kerromme kavereille, miten viestintä tekee elämästä parempaa.