Valmennukset ja koulutukset, Viestinnän strategia ja suunnittelu

Vastuullisuus on osa strategiaa, ei vain päälle liimattu kuriositeetti

Vastuullisuudesta on tullut keskeinen osa yritysten ja muiden organisaatioiden toimintaa. Vastuullisuuden huomioiminen strategiassa vaatii oman toiminnan tarkkaa analysointia ja selkeää tavoitteenasettelua. Lisäksi tulee tuntea asiakkaiden toiveet ja tarpeet sekä huolehtia vastuullisuuden jalkauttamisesta kaikille toiminnan osa-alueille. 

Vastuullisuuden tulee olla osa yrityksen kaikkea tekemistä. Se ei voi olla ainoastaan päälle liimattua kiiltokuvaa, vaan vastuullisuudesta on tehtävä toiminnan ydin ja kaiken päätöksenteon pohja. Siksi ei olekaan tarkoituksenmukaista luoda erillistä vastuullisuusstrategiaa, vaan integroida vastuullisuus yrityksen strategiaan, osaksi varsinaista liiketoimintaa. 

Siksi ei olekaan tarkoituksenmukaista luoda erillistä vastuullisuusstrategiaa, vaan integroida vastuullisuus yrityksen strategiaan, osaksi varsinaista liiketoimintaa. 

Yrityksen vastuullisuustyöhön vaikuttavat monet tekijät: mikä on oman kunnianhimon taso, miten vastuullisia haluamme olla? Entä mitä asiakkaamme tai työntekijämme odottavat meiltä? Lisäksi on hyvä huomioida, riittääkö alaa koskevien vähimmäisvaatimusten ja regulaation noudattaminen vai onko meidän kannattavaa tehdä hieman enemmän. Vastuullisuus voi luoda lisäarvoa, jonka avulla on mahdollisuus saavuttaa kilpailuetua.  

Oman ambitiotason ohella on tärkeää pohtia, missä haluamme nähdä itsemme viiden, kymmenen tai viidentoista vuoden päästä. Konkreettisten tekojen määrittely on helpompaa, kun tiedetään, mihin suuntaan halutaan mennä. Lisäksi samalla tulee tarkasteltua, mitä yrityksessä tehdään vastuullisesti jo nyt. Nykytilan arviointi ja tarkka tavoitteiden asettaminen ovat ensiaskelia. Vastuullisuutta tulee myös tarkastella eri näkökulmista: ympäristövastuun, sosiaalisen vastuun ja taloudellisen vastuun näkökulmasta. Usein on niin, että joissakin vastuullisuuden osa-alueissa on enemmän tekemistä kuin toisissa, ja se on huomioitava myös strategiassa – minkä osa-alueen huomioiminen vaatii isoimpia muutoksia ja eniten tekoja?  

Strategia ja vastuullisuus yhteen linjaan

Seuraava askel kohti vastuullisempaa yritystoimintaa on vastuullisuustavoitteiden yhdenmukaistaminen yrityksen olemassa olevan strategian kanssa. Jokaisen organisaation kannattaakin ensin tarkastella yrityksen nykyistä visiota ja missiota ja pohtia, miten nämä oman olemassaolomme kulmakivet näyttäytyvät vastuullisuuden valossa. Onko missiomme itsessään vastuullinen, entä visiomme? Mission ja vision yhdensuuntaistaminen vastuullisuuden kautta auttaa hahmottamaan, miten voimme olla aidosti hyvien puolella.  

Onko missiomme itsessään vastuullinen, entä visiomme?

Strategian avulla rakennetaan polku organisaation nykytilasta siihen tavoitetilaan, jonka yritys on itselleen asettanut. Strategian tehtävä on ohjata organisaatiota tuolla polulla ja auttaa määrittelemään, millaisia askelia halutun lopputuloksen saavuttamiseksi tulisi ottaa. Hyvä strategia kertoo, mitä muutoksia on edessä. Jos aiempi strategia on valtavassa ristiriidassa yrityksen vastuullisuudelle asettamien tavoitteiden kanssa, on syytä arvioida uudelleen, miten hyvin vastuullisuus on mahdollista integroida osaksi strategiaa. Joskus yrityksen saattaa olla välttämätöntä muotoilla myös visio ja missio uudelleen, jotta vastuullinen yritystoiminta on ylipäätään mahdollista. 

Yrityksen kannattaa pohtia ja analysoida, mitkä muutokset on helppo toteuttaa heti ja mitkä vaativat enemmän taustatyötä ja valmistelua. Kaikkea ei tarvitse tehdä kerralla. Lisäksi on tärkeää muistaa, että kukaan ei muuta maailmaa yksin. Siksi onkin hyvä pysähtyä pohtimaan, kuinka suurta arvoa vastuullisuuden eri osa-alueet tuovat yrityksen asiakkaille, liiketoiminnalle yleensä tai esimerkiksi työntekijöille. Esimerkiksi sosiaalinen vastuu ulottuu aina työntekijöistä asiakkaisiin ja muihin sidosryhmiin. Yrityksen toiminta voi vaikuttaa myös ympärillä toimivaan yhteiskuntaan ja paikalliseen yhteisöön, joten tehdyt valinnat voivat koskettaa suoraan tai välillisesti valtavaa ihmisjoukkoa – myös ihmisiä, joita ei tule heti ajatelleeksi. 

Vastuullisuus osaksi kaikkea yrityksen toimintaa

Yritykset kuvittelevat usein tuntevansa asiakkaansa varsin hyvin. Yrityksissä voi myös elää harhaluulo siitä, että tiedämme, millainen asiakkaidemme arvomaailma on ja mitä he ajattelevat vastuullisuudesta. Kuitenkin vain harvoin osumme täysin oikeaan oletuksissamme. Vastuullisuuden integroiminen strategiaan vaatiikin myös asiakkaiden arvoihin perehtymistä. On hyvä selvittää, miten asiakkaat kokevat vastuullisuuden ja mikä on heille tärkeää.  

Asiakkaiden lisäksi vastuullisuuden integroiminen strategiaan vaatii henkilöstön osallistamista. Usein strategia laaditaan organisaation ylemmillä tasoilla, jolloin ruohonjuuritasolla tapahtuvat toiminnot ja käytänteet jäävät vaille huomiota. Jos vastuullisuus ei ulotu asiakasrajapintaan, sitä ei ole integroitu strategiaan oikein. Tässä tehtävässä henkilöstön osallistamisella on keskeinen rooli. Kaikkien organisaation toimintojen ja arvoketjun vaiheiden tulee olla tiedossa.  

Kun on tiedossa, mitkä vastuullisuuden osa-alueet tuovat eniten lisäarvoa asiakkaille, työntekijöille ja yritykselle itselleen, voidaan ne huomioida strategiassa. Joskus mukaan mahtuu asioita, jotka eivät tuo suoraan lisäarvoa asiakkaille, mutta joiden huomioiminen on pitkällä tähtäimellä järkevää yrityksen menestyksen takaamiseksi.  

Vastuullisuuden jalkauttaminen osaksi yrityksen kaikkia toimintoja vaatii tuekseen viestintää – paljon viestintää.

Vastuullisuuden jalkauttaminen osaksi yrityksen kaikkia toimintoja vaatii tuekseen viestintää – paljon viestintää. Pelkkä ilmoitusluontoinen tiedote strategian uudistumisesta ja vastuullisuuden huomioimisesta ei vielä muuta toimintatapoja ja edistä asetettuja tavoitteita. Sen sijaan kaikille organisaation jäsenille tulee tehdä tarkoin selväksi, miten vastuullisuus on integroitu strategiaan, miten se näkyy käytännössä kunkin henkilön työssä ja arjessa ja millaisia tekoja juuri häneltä odotetaan, jotta yhteisesti asetetut tavoitteet on mahdollista saavuttaa. 

Haluatko kuulla lisää? Autamme mielellämme vastuullisuuden jalkauttamisessa osaksi yrityksen viestintää! Ota yhteyttä Pia Hirvoseen +358 50 534 2795 tai pia.hirvonen@kumppania.fi.

Arkistot

Uutiskirje

Kerromme kavereille, miten viestintä tekee elämästä parempaa.