Kumppanian markkinointirekisteri

Kumppanian markkinointirekisteri

Henkilötietolainsäädännön mukainen tietosuojaseloste. Käyttäjä hyväksyy tämän tietoselosteen ehdot käyttämällä Kumppanian palveluita. Mikäli käyttäjä ei hyväksy näitä ehtoja, käyttäjällä ei ole oikeutta käyttää Kumppanian palveluita.

1. Rekisterin pitäjä

Kumppania Oy (jäljempänä ”Kumppania”)
Y-tunnus 2184731-5
Pohjoisranta 11 D, 28100 Pori

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö

Leena Roskala
leena.roskala@kumppania.fi
puh. 040 508 1100

3. Rekisterin nimi

Kumppanian markkinointirekisteri

4. Henkilötietojen käyttötarkoitus

Henkilötietoja käsitellään suoramainontaan, myyntiin tai muuhun suoramarkkinointiin, mielipide- tai markkinatutkimukseen taikka muihin näihin rinnastettaviin osoitteellisiin lähetyksiin. Tietoja voidaan analysoida ja käsitellä markkinoinnin kohdentamiseksi rekisteröityä kiinnostavaksi, sekä rekisterinpitäjän liiketoiminnan kehittämiseksi.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisterissä voidaan käsitellä kaikista rekisteröidyistä seuraavia tietoja:
• etu- ja sukunimi
• yhteystiedot (postiosoitteet, puhelinnumerot, sähköpostiosoitteet)
• kieli
• suoramarkkinointiluvat ja –kiellot
• sähköisten palveluiden ja sisältöjen hyödyntämistä koskevat tiedot, rekisteröidyn selaimen
rekisterinpitäjän palvelimelle lähettämät tekniset tiedot (esim. IP-osoite, selain,
selainversio, sivu, jolta rekisteröity on siirtynyt sivuillemme) sekä rekisteröidyn selaimelle
lähetetyt evästeet ja niihin liittyvät tiedot, mikäli evästeisiin liitetään henkilötietoja
• markkinointiin ja myynninedistämiseen liittyvät tiedot, kuten rekisteröityyn kohdistetut
markkinointitoimenpiteet ja niihin osallistuminen (esim. markkinointiarpajaisiin ja –
kilpailuihin osallistuminen)
• henkilötietojen muutostiedot
Rekisterissä voidaan käsitellä henkilötasolla yllä lueteltujen lisäksi seuraavia tietoja:
• syntymäaika
• yksi rekisteröityyn liitettävä muu kuin edellä mainittu tunnistetieto (esim. mielenkiinnon
kohde)
Rekisterissä voidaan käsitellä yritysten ja muiden yhteisöjen edustajista yllä lueteltujen lisäksi
seuraavia tietoja:
• titteli
• ammatti tai muut tiedot koskien rekisteröidyn tehtäviä ja asemaa elinkeinoelämässä tai
julkisessa tehtävässä

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteröityä koskevia henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään, erilaisista palveluista, joita rekisteröity käyttää (mm. Kumppanian uutiskirjeen tilauslomake) sekä erilaisten markkinointitoimenpiteiden kuten markkinointiarpajaisten ja –kilpailujen yhteydessä. Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää lisäksi Kumppanian projektinhallintajärjestelmästä, kaupparekisteristä, yritysten verkkopalveluista ja applikaatioista, sekä henkilötietoja koskevia palveluja tarjoavilta viranomaisilta ja yrityksiltä.

7. Tietojen luovuttaminen ja siirtäminen

Tietoja ei luovuteta Kumppanian ulkopuoliseen käyttöön. Jokainen henkilö voi perua kyseessä olevan sähköisen julkaisun tilauksen suoraan julkaisusta löytyvästä linkistä. Lisäksi henkilö voi pyytää hänen poistamistaan rekisteristä kokonaan tai tiettyjen julkaisujen osalta rekisterin yhteyshenkilöltä.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojaus

Sähköisesti käsiteltävät rekisterin sisältämät tiedot ovat palomuurein, salasanoin ja muin tietoturvan toimialalla yleisesti hyväksyttävin teknisin keinoin suojattuja. Manuaalisesti ylläpidettävät aineistot sijaitsevat tiloissa, joihin on asiattomilta pääsy estetty. Ainoastaan yksilöidyillä rekisterinpitäjän ja sen toimeksiannosta ja lukuun toimivien yritysten työntekijöillä on pääsy rekisterin sisältämiin tietoihin rekisterinpitäjän myöntämällä käyttöoikeudella.

10. Tarkastus-, kielto- ja korjausoikeus

Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukainen oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää rekisteriasioita hoitavalle henkilölle ja sen on oltava kirjallinen ja allekirjoitettu. Tarkastuspyyntö voidaan tehdä myös henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona henkilöllisyyden varmentamalla. Rekisteröidyllä on oikeus kieltää häntä koskevien tietojen käsittely ja luovuttaminen suoramainontaa, myyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimuksia varten ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjään. Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista ottamalla yhteys rekisterinpitäjään.

11. Tietosuojaselosteen muuttaminen

Kumppania kehittää liiketoimintaansa jatkuvasti ja pidättää siksi oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta ilmoittamalla siitä palveluissa. Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön muuttumiseen. Kumppania suosittelee rekisteröityjä tutustumaan tietosuojaselosteen sisältöön säännöllisesti.

Arkistot

Uutiskirje

Kerromme kavereille, miten viestintä tekee elämästä parempaa.